UCP-UCPX-UKP-UKPX  gietijzeren kussenlagerblok
 Serie UCP - UCPX
 metrische en inch afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.

 Serie UKP - UKPX
 metrische afmetingen,
 asborging d.m.v. trekbus.
Afmetingen  asmaat: 12 ÷ 140
 
UCPA  gietijzeren kussenlagerblok
 Serie UCPA
 schroefdraad in de voet
 metrische en inch afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen  asmaat: 12 ÷ 50
 
UCF-UCFX  gietijzeren 4-gats flenslagerblok
 Serie UCF - UCFX
 metrische en inch afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen  asmaat: 12 ÷ 140
 
UCFL-UCFLX  gietijzeren 2-gats flenslagerblok
 Serie UCFL - UCFLX
 metrische en inch afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen  asmaat: 12 ÷ 140
 
UCFC-UCFCX  gietijzeren 4-gats flenslagerblok
 Serie UCFC - UCFCX
 pasrand
 metrische en inch afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen  asmaat: 12 ÷ 100
 
UCT-UCTX  gietijzeren spanlagerblok
 Serie UCT - UCTX
 metrische en inch afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen  asmaat: 12 ÷ 140
 
UP  aluminium kussenlagerblok
 Serie UP
 metrische afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen
325Kb
 asmaat: 10 ÷ 30
 
UFL  aluminium 2-gats flenslagerblok
 Serie UFL
 metrische afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen
325Kb
 asmaat: 10 ÷ 30
 
SBPP  plaatstalen kussenlagerblok
 Serie SBPP
 metrische afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen
325Kb
 asmaat: 12 ÷ 35
 
SBPFL  plaatstalen 2-gats flenslagerblok
 Serie SBPFL
 metrische afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen
325Kb
 asmaat: 12 ÷ 35
 
SBPF  plaatstalen 3-gats flenslagerblok
 Serie SBPF
 metrische afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen
325Kb
 asmaat: 12 ÷ 35
 
UC - UCX - SB  chroomstalen inbouwlager
 Serie UC en SB
 metrische en inch afmetingen,
 asborging d.m.v. borgschroeven.
Afmetingen
415Kb
 asmaat: 10 ÷ 140
 
UK  chroomstalen inbouwlager
 Serie UK
 metrische afmetingen,
 asborging d.m.v. trekbus.
Afmetingen
335Kb
 asmaat: 20 ÷ 125
Ambachtsweg 18 - 3542 DG Utrecht - Telefoon: 030-2411887 - Fax: 030-2412034 - E-mail:neita@neita.nl